Διαγωνισμός

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια ειδών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού της Αποθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Αγία Ειρήνη για ένα (1) έτος., προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.260,52 € συμπερ/μένου αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια ειδών αναλωσίμου υγειονομικού υλικού της Αποθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Αγία Ειρήνη για ένα (1) έτος., προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.260,52 € συμπερ/μένου αναλογούντος Φ.Π.Α.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/09/2023 15:08
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/09/2023 15:08
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/09/2023 13:08
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Προϋπολογισμός:
€ 4.260,52 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
841
Έτος Διαγωνισμού:
2023
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
23PROC012743551
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΥΚΝ4690Β3-ΖΗΨ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
19ΕΗΔ916062023
Αριθμός Απόφασης:
19-ΕΗΔ9/16-06-2023
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διαχείριση Υλικού

Παρατηρήσεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας Αγία Ειρήνη διενεργεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών «Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» - της Αποθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Αγία Ειρήνη, όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψη, προσφορά  βάσει  τιμής.

Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει οι προσφέροντες να προσκομίσουν  :

 

Α) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι :

α) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

Β) Φορολογική ενημερότητα,

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα και 

Δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ.

Ε) Τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες των ειδών.

ΣΤ) Δείγμα εάν απαιτηθεί από την επιτροπή διαγωνισμού

Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

1. α/α είδους Παραρτήματος Α

2. Κωδικός νοσοκομείου Παραρτήματος Α

3. Κωδικός είδους εταιρείας

4. Κωδ. Κατασκευαστή

5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού

6. Κατασκευαστικός οίκος

7. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους

(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ή

να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

8. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CΕ.

9. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των

υλικών.

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

 

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να

δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφορά σας δεν θα πρέπει να

υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την

συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες

 

 

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών:

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο πέντε (5)

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία, στην αποθήκη του νοσοκομείου ύστερα

από έγγραφη παραγγελία.

 

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται τμηματικά σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο του

νοσοκομείου και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο

τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της πρόσκλησης, ο κωδικός του

είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και

τιμολόγιο) κ.τ.λ.

- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που

προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε

περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της αρμόδιας επιτροπής του νοσοκομείου, εφ’ όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

 

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και

απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού

υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και

επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των

υλικών.

2. Εάν τα προσφερόμενα είδη, δεν είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που

ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα είδη θα επιστρέφονται με έξοδα του Προμηθευτή και ο Προμηθευτής θα επιβαρύνεται με την διαφορά τιμής από τον επόμενο μειοδότη σε περίπτωση εκπτώσεως, λόγω μη τήρησης των όρων της προσφοράς του.

3. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα

γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα

την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

4. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως

όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

 

 

Κωδικοί CPV

  • (33140000-3): Ιατρικά αναλώσιμα

Υπό Προμήθεια Είδη