Διαγωνισμός

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ IGEL.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ IGEL.
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/03/2024 14:58
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/03/2024 14:58
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/03/2024 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
987
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
Διαχείριση Υλικού

Παρατηρήσεις

Επισημαίνεται ότι με το πέρας της παρούσας Έρευνας Αγοράς το νοσοκομείο δύναται να προβεί σε άμεση ανάθεση της ζητούμενης προμήθειας.

 

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης
της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών
που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.
Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
3. Κωδικός είδους εταιρείας
4. Κωδ. Κατασκευαστή
5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
6. REF Number
7. Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους
(http://84.205.248.47/front.php/simple/listing) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN
απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση
και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης
εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δίκαίολογητίκών η αναθέτουσα αρχή δέχεται
υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την
αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική
αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν
εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ I-GEL

- Δείγματα Νούμερο 1, Νούμερο 3 (νεογνικό & ενηλίκων) να αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών

- Ετοιμοπαράδοτα είδη

- Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστικής Data sheet

- Πιστοποιητικό CE κατασκευαστή προϊόντος

- Επίσημο Prospectus

- Οδηγίες Χρήσης (IFU)

- ISO 13485 & 9001 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Όλα τα έντυπα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται μετάφραση για μαθηματικούς τύπους και διεθνείς μονάδες μέτρησης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α/Α 1. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ I-GEL

ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ CUFF ΑΠΟ ΖΕΛΕ (GEL), ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΕΡΑ, ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ LEVIN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ

N 1.0 TMX 10,

N 1.5 TMX 10,

N 2.0 TMX 20,

N 2.5 TMX 20,

N 3.0 TMX 30,

N 4.0 TMX 50,

Ν 5.0 ΤΜΧ30

Κωδικοί CPV

  • (33140000-3): Ιατρικά αναλώσιμα
  • (33157100-6): Μάσκες ιατρικών αερίων

Διευκρινίσεις

19/03/2024 11:17

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΩΡΑ 14:50 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 21/03/2024

19/03/2024 10:25

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ
1. ΟΤΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΛΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 "Εάν δεν υπάρχουν....άμεση παράδοση".
2. ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΟΤΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 - ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004
"Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων."
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ).


Υπό Προμήθεια Είδη