Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
ΑΛΛΑ ΑΕΡΙΑ
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/06/2024 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/06/2024 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/07/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
Προϋπολογισμός:
€ 25.918,48 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1049
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1614,0887
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΜΗΜ4690Β3-Ε2Ν
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
17ο/22η/27-06-2024
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

1. Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-14:00 στις αντίστοιχες αποθήκες (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων) και η παραλαβή θα γίνεται από τις αρμόδιες ορισθείσες επιτροπές, παρουσία του υπολόγου διαχειριστή.
2. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
3. Για κάθε προσφερόμενο είδος, στην έγγραφη προσφορά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.
4. Για κάθε προσφερόμενο είδος, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV.
5. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν, στην πλατφόρμα iSupplies, ως συνημμένο αρχείο μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό, απαιτείται / ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
6. Όλοι οι προμηθευτές ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν συνημμένη, μαζί με την προσφορά τους, επιστολή εξουσιοδότησης των κατασκευαστικών οίκων, των οποίων τα προϊόντα προσφέρουν, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση προϊόντων καθώς και η έγκαιρη και σωστή ενημέρωση του Νοσοκομείου αναφορικά με τη συμπλήρωση κάρτας αναφοράς περιστατικών (λευκή κάρτα).
7. Οι προσφερθείσες τιμές δεν θα υπερβαίνουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις ορισθείσες ανώτατες τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση). Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
8. Στην προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης των υλικών από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
9. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3 μήνες) διάρκειας.
10. Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.
11. Εφόσον ζητείται δείγμα, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια, μέσω του πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (στο φάκελο του δείγματος θα αναφέρεται ο αριθμός του διαγωνισμού και το Τμήμα που αφορά).
12. Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)
13. Κατά την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
14. Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο.
15. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση που υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

16.Για ποσά ανω των 20.000€ χωρις ΦΠΑ απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης 4% επί της προυπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.  

17. Υ.Δ Αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού.

Κωδικοί CPV

  • (24111300-8): Ήλιο

Υπό Προμήθεια Είδη